Acupunctuur Stouthart

Praktijk Waardhuizen

Parlevinker 7, 1186 ZA Amstelveen
Tel: 020-6437620, E-mail: infoalbert@praktijkwaardhuizen.nl

Tarieven Praktijk voor Acupunctuur Stouthart (per 01-01-2020)

Reguliere zitting acupunctuur€ 71,50
Korte zitting acupunctuur€ 35,75
Onderzoek/Consult€ 53,25
Toeslag bij huisbezoek€ 10,50

Afspraken die niet binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Het totaalbedrag van declaraties voor behandelingen ten behoeve van uzelf of van degene die u wettelijk vertegenwoordigt dienen binnen dertig dagen na factuurdatum, ongeacht uw eventuele vorderingen op uw zorgverzekeraar, op onze bank- of girorekening te zijn bijgeschreven of contant te zijn betaald. Blijft de betaling binnen deze termijn uit, dan verkeert u met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum in verzuim. Zodra u in verzuim verkeert zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien u in verzuim verkeerd zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van eventuele buitengerechtelijke incassokosten, komen voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van vijftig euro. Dit alles exclusief omzetbelasting.

Op de tarieven is geen BTW van toepassing.