Acupunctuur Stouthart

Praktijk Waardhuizen

Parlevinker 7, 1186 ZA Amstelveen
Tel: 020-6437620, E-mail: infoalbert@praktijkwaardhuizen.nl

Privacy Policy

Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de dienstverlening;
 • Het uitvoering geven aan de dienstverlening;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De onderzoek- en/of behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • (Werk en/of privé) telefoonnummer(s);
 • (Werk of privé) e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam van huisarts en/of specialist;
 • Burger Service Nummer;
 • Nummer van een geldig legitimatiebewijs;
 • Polisnummer en naam van de zorgverzekeraar;
 • Gegevens over de gezondheid (incl. gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling, alsmede de verstrekte medicamenten en/of voorzieningen);
 • Bij minderjarige patiënten: gegevens van ouders, verzorgers, etc.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de wettelijk verplichte periode van 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers/Waarnemers/Vervangers worden door Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de medewerkersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De medewerkersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • Burger Service Nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van een beveiligde communicatieruitwisseling via e-mail;
 • Het verzorgen van de verwerking van (para)medische en administratieve gegevens;
 • Het uitzetten van tevredenheidsonderzoeken;
 • Het continueren van de dienstverlening bij tijdelijke afwezigheid van de behandelaar vanwege ziekte, vakantie, etc.;
 • Het innen van vorderingen bij betalingsverzuim, voor zover de verstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen (para)medische gegevens bevat.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Voorbeelden hiervan zijn een zorgverzekeraar die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt en een (para)medicus voor rapportage en/of overleg met betrekking tot de voortzetting of overname van de dienstverlening. In dergelijke gevallen dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht, respectievelijk is het noodzakelijk deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en passen daarop nog een twee factor authenticatie (2FA) toe;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; een voorbeeld hiervan is onze beveiligde communicatieruitwisseling via e-mail.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers/vervangers/waarnemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur Stouthart
Parlevinker 7
1186 ZA AMSTELVEEN
tel: 020-6437620
email: infoalbert@praktijkwaardhuizen.nl